FødevareWatch

Her er det økologiske erhvervsteams anbefalinger til ministeren

Økologisk Erhvervsteam har fundet frem til 25 anbefalinger, der skal styrke økologien i Danmark.

Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Fredag præsenterer Økologisk Erhvervsteam deres rapport med 25 økologipolitiske visioner og anbefalinger i Fødevarepark Skjern Enge.

"Økologien har en stærk position herhjemme og er også ved at få en solid plads på eksportmarkederne. Med de 25 anbefalinger, som et enigt team afleverer i dag, tager vi et vigtigt skridt for at bevare vores markedsposition," siger Henrik Biilmann, adm. direktør i Friland og formand for det økologiske erhvervsteam, i en pressemeddelelse.

Økologisk Erhvervsteam blev dannet som opfølgning på Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015, hvor Miljø- og Fødevareministeriet nedsatte et midlertidigt erhvervsteam, hvis opgave var at komme med visioner og anbefalinger til initiativer, der kan styrke økologisektoren.

De 25 nye anbefalinger kommer i forlængelse af flere års massiv stigning i forbrugerinteressen for økologiske fødevarer.

Samtidig stiger forbrugernes forventninger til økologien, og Erhvervsteamets budskab er derfor, at økologien løbende skal forbedre sig på områder med betydning for økologiens troværdighed, så sektoren også fremadrettet kan leve op til de forventninger, som fremtidens forbrugere vil have. Derfor foreslår teamet, at økologien udvikler sig på natur- og klimaområdet.

"Jeg ser positivt på ideer, der kan kombinere naturhensyn med at forbedre bundlinjen hos landmændene. Det tror jeg på, at erhvervsteamets forslag kan, og jeg vil derfor nu afklare mulighederne for at gennemføre det. Mange danske økologer tager i dag den slags hensyn, men hvis vi kan få alle med, vil det styrke danske varer med Ø-mærket og gøre det til et endnu stærkere brand, hvilket kun vil være i økologernes interesse," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det økologiske erhvervsteam blev nedsat som en del af Fødevare- og landbrugspakken og fik til opgave at udarbejde en række anbefalinger til ministeren, som kan styrke en markedsdrevet udvikling af økologien. 

Se et resumé af erhvervsteamets anbefalinger her:

Anbefaling 1 – Den danske guldmedalje skal forsvares
Danmark er i dag verdensmester i økologisk forbrug i detailhandlen, men der er behov for en styrket fælles informations- og kampagneindsats rettet mod forbrugerne og detailleddet, hvis Danmarks internationale førerposition skal bevares, samtidig med at økologierhvervets samarbejde med detailleddet skal bevares og udbygges.

Anbefaling 2 – Eksportindsatsen skal styrkes
Blandt forslagene er, at erhvervet bør forestå en offensiv branding af dansk økologi, hvor kendte danske styrker udnyttes til at åbne døre til nøglekæder og foodserviceaktører på eksportmarkeder. Under denne anbefaling foreslås det også fortsat at prioritere midler til strategiske spydspidsindsatser for at åbne nye eksportmarkeder og nye afsætningskanaler på nærmarkeder i vækst.

Anbefaling 3 – Det økologiske vækstpotentiale hos de private spisesteder skal indfries
Erhvervsteamet foreslår at prioritere midler til et omlægningstjek for private professionelle spisesteder, ligesom der bør prioriteres midler til en målrettet indsats for at udbrede det økologiske spisemærke hos de professionelle private spisesteder.

Anbefaling 4 – Produktudviklingen og det økologiske vækstlag skal styrkes
Der bør prioriteres midler til at etablere et omlægningstjek for fødevarevirksomheder, der overvejer opstart af økologisk produktion. Ligeledes bør der prioriteres midler til at understøtte rådgivning, der hjælper mindre fødevareproducenter med deres økologiske produktudvikling og økologierhvervet bør etablere mentorordninger, hvor erfarne producenter samt forretnings- og marketingsfolk kan videregive deres erfaringer og råd til økologiske virksomheder, der ønsker at ekspandere.

Anbefaling 5 – Økologien skal bidrage til at reducere klimabelastningen
Der er behov for at styrke klimaprofilen i den økologiske primærproduktion. Det forventer forbrugerne. Derfor skal der indføres krav i de danske økologiregler, der kan reducere bedrifternes klimabelastning, samtidig med at der skal arbejdes for løsninger i EU, der kan begrænse økologiens klimabelastning på EU-niveau.

Anbefaling 6 – Økologien skal sikre mere natur
På den lange bane vil det udfordre økologiens troværdighed, hvis der ikke i højere grad kan påvises en mere direkte positiv sammenhæng mellem økologi og natur. Der er derfor behov for en styrket naturindsats. Det kan ske ved at indføre krav i økologireglerne om, at der skal etableres naturtiltag på alle marker, der er større end 5 ha, og ved at give økologerne bedre og mere fleksible muligheder for at udlægge naturstriber på landbrugsjord.

Anbefaling 7 – Bæredygtighedsmålinger skal give flere samfundsgoder
Flere økologiske bedrifter bør anvende bæredygtighedsmålinger, og økologierhvervet bør tage initiativ til at arbejde aktivt med indsatser, der sikrer bæredygtighed i alle led fra jord til bord.

Anbefaling 8 – Den erhvervsrettede økologiske forskningsindsats skal styrkes
Der bør prioriteres en større og flerårig økologisk forskningsindsats under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Konkret foreslår erhvervsteamet et nyt 3-årigt økologisk forskningsprogram på samme niveau, som det historisk har været.
Forskningsindsatsen skal blandt andet bidrage til forbedrede udbytter, en bæredygtig næringsstof-
og proteinforsyning, reduktion af klimabelastningen, planteforædling og avlsprogrammer.

Anbefaling 9 – Danmark skal arbejde for en grøn og visionær økologipolitik i EU
Danmark bør arbejde aktivt for at udvikle EU’s økologiregler på områder, der har særlig betydning for forbrugertilliden til økologi, for eksempel i form af krav til økologiens bidrag til natur og klima. Danmark skal ligeledes arbejde for, at økologien belønnes og kompenseres for de offentlige goder, som leveres.

Anbefaling 10 – Økologerne skal have bedre muligheder for at anvende organisk affald samt bi- og restprodukter
Økologien bør tænkes aktivt ind i den kommende nationale strategi for affaldshåndtering, der skal samarbejdes med kommunerne om indsamling af organisk affald og laves vejledningsmateriale omkring organisk affald til økologien. 

Anbefaling 11 – Økologerne skal have mulighed for at anvende næringsstoffer fra behandlet husspildevand
På lang sigt kan manglende fosfor blive en udfordring for videreudvikling af økologien. På sigt kan alternative fosforkilder blive en nødvendighed, hvis økologien skal vokse. Der er derfor behov for en videnskabelig udredning af risici herved, og afhængigt af resultaterne heraf skal Danmark arbejde for at få det tilladt i EU-økologiforordningen.

Anbefaling 12 – Indsatsen for at etablere økologiske biogasanlæg skal understøttes
Der er behov for en indsats for at fjerne nogle af barriererne for udbredelse af økologiske biogasanlæg, for eksempel bør der udarbejdes en mere udførlig beskrivelse af tilladte og ikke-tilladte biomasser til biogasanlæg i økologivejledningen.

Anbefaling 13 – Økologien skal være testlaboratorium for udvikling af bioraffinering og nye proteintyper
Der er behov for at udvikle nye alternative proteinkilder til økologien. Bioraffinering af grønmasse kan være en attraktiv proteinkilde for det økologiske landbrug, men der er også et potentiale i forhold til insekter og materialer fra havet som for eksempel muslinger.

Anbefaling 14 – Den Økologisk Arealtilskudsordning skal være mere fleksibel
Perioden mellem ansøgningstidspunkt og udbetaling bør minimeres, der bør skabes større fleksibilitet i ansøgningsmulighederne for eksisterende økologer, og Danmark bør arbejde for øget fleksibilitet i de EU-støttede tilskudsordninger til landbruget i forbindelse med de kommende forhandlinger om den fælles landbrugspolitik efter 2020.

Anbefaling 15 – Økologien skal reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper
Der bør arbejdes for, at økologien ikke reguleres med udgangspunkt i den måde, som det konventionelle landbrug generelt reguleres på, og at der laves særskilte vejledninger for økologerne på de områder, hvor regulering af det økologiske landbrug adskiller sig grundlæggende fra det konventionelle landbrug. Endelig bør det løbende overvejes, om økologiens reducerede kvælstofudledning giver mulighed for at regulere det økologiske landbrug smartere.

Anbefaling 16 – Økologi skal være et virkemiddel i følsomme områder
Der er behov for at forbedre samarbejdet omkring økologisk drift som virkemiddel på og omkring følsomme arealer med natur- og drikkevandsinteresser, og plejegræsordninger skal gøres mere fleksible.

Anbefaling 17 – Det skal være lettere at få og administrere spisemærket
Reglerne for at få et spisemærke i guld (90-100 procent økologi) bør gøres mere fleksible, således at spisestederne selv bestemmer, hvordan de bruger de sidste ti procent.

Anbefaling 18 – Det skal være lettere at sælge friskbagt brød og kødudskæringer økologisk
Økologisk brød og nyopskåret økologisk kød er ikke særlig udbredt hos bageren, slagteren eller i delikatesseafdelingen i dagligvarebutikkerne, fordi reglerne opleves som besværlige og ufleksible. Mindre tilpasninger i det administrative setup kan være afgørende for, at bagere og slagtere i højere grad kan komme med på den "økologiske bølge". Der bør også findes løsninger, så detailleddet får bedre mulighed for at sælge økologisk frugt og grønt i løs vægt, når der ikke er risiko for sammenblanding med tilsvarende konventionelle fødevarer.

Anbefaling 19 – Økologiens finansieringsmuligheder skal styrkes
De økologiske landmænds adgang til risikovillig kapital bør styrkes, økologernes markeds- og forretningsforståelse bør styrkes, og det økologiske landbrug bør blive bedre til at reducere risici i forhold til store driftstab og prispres ved overproduktion.

Anbefaling 20 – Økologien skal have flere unge landmænd
Økologierhvervet skal arbejde for at styrke adgangen til risikovillig kapital til yngre økologer samt udbrede alternative samarbejds- og ejerformer.

Anbefaling 21 – Landbrugs- og fødevareuddannelsernes økologiske kompetence skal styrkes
Den økologiske faglighed skal generelt forbedres på landbrugsskolerne og fødevareuddannelserne, og økologi skal tænkes mere tværfagligt, så de nye økologer allerede fra starten lærer at tænke på tværs af værdikæden.

Anbefaling 22 – Øget efteruddannelse og kompetenceudvikling
Der er behov for en styrket efteruddannelsesindsats. Særligt i forhold til de økologiske landmænds forretnings- og markedsmæssige forståelse.

Anbefaling 23 – Økologien skal trække flere turister til landdistrikterne
Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kortlægge potentialerne for en øko-turismeindsats i Danmark. Det økologiske turismepotentiale bør desuden synliggøres over for danske og udenlandske turister, ligesom det økologiske spisemærke bør designes i nye sprogversioner for at understøtte kommunikation med turister.

Anbefaling 24 - Økologi skal være en driver for regional og lokal erhvervsudvikling
Der bør udarbejdes en case-samling med gode eksempler, som kan tjene som inspirationskilde for både private og offentlige aktører, der ønsker at bruge økologien som fundament for lokal og regional udvikling. Samtidig bør samarbejdet mellem by og land om en bæredygtig udvikling og fødevareforsyning styrkes.

Anbefaling 25 – Danmark skal være kendt som verdens økologination
Danmark bør brandes som verdens førende økologination, ligesom økologien bør være en integreret del af den danske fødevarefortælling.

Landmandssønnens første år som fødevareminister: Jeg prioriterer ikke økologi for mine blå øjnes skyld

Minister: Dansk økologi skal ud i verden

Økologer roser nyt regeringsgrundlag og skruer forventningerne i vejret

Mere fra FødevareWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier